Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stof tot verven

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

 

Stof tot verven

Meerlaan 3

9695 EG Bellingwolde

0681377656

 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24450643. Het BTW-nummer van Stof tot verven is: NL041847258B01

 

Stof tot verven is telefonisch bereikbaar op Ma t/m Wo van 11.00 uur tot 13.00 uur onder nummer 06 81377656 en verder via e-mail door een e-mail te verzenden naar: info@stoftotverven.nl

 

Artikel 1      Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 

1.1           Algemene Voorwaarden:  onderhavige algemene voorwaarden

 

1.2           Bestelprocedure:                de bestelprocedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken

                                                                te bestellen.

 

1.3           Klant:                                   de wederpartij van Stof tot verven met wie Stof tot verven een Overeenkomst

                                                              aangaat.

 

1.4           Overeenkomst:                  overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van

                                                               uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

 

1.5           Partijen:                               Stof tot verven en Klant gezamenlijk.

 

1.6           Stof tot verven:            de partij welke zich bedient van de Algemene Voorwaarden, tevens

                                                                wederpartij van Klant.

 

1.7           Website:                             de website van Stof tot verven, te vinden onder de URL

                                                              http://www.stoftotverven.nl.

 

1.8           Zaken:                                zaken welke Stof tot verven op haar website aanbiedt, welke zaken Klant

                                                              kan bestellen.

 

Artikel 2      Toepasselijkheid

 

2.1           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele

                (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en / of

                (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet

                mochten leiden tot een Overeenkomst.

 

2.2           Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en / of andere algemene of

                bijzondere voorwaarden, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te

               doorlopen en te voltooien.

 

Artikel 3      Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1           De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat

                door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

 

3.2           Stof tot verven garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en of omissies is.

                Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een zijn om de Overeenkomst

                geen gestand te doen geven. Indien Stof tot verven hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant

                laten weten.

 

3.3           Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaande

                lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Stof tot verven er zorg

                voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, exclusief de initiële

                verzendkosten, zo snel als dat voor Stof tot verven mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze

                terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

 

Artikel 4      Prijzen en betaling

 

4.1           Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege

                opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht

                gedurende de Bestelprocedure.

 

4.2           Stof tot verven is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor

                de lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de

                overeengekomen prijzen.

 

4.3           Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op 1 (één) wijze worden voldaan namelijk door middel

                van overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling bevestiging welke is ontvangen per e-mail.

 

4.4           Nadat, in overleg en op verzoek van Klant, levering heeft plaatsgevonden zonder vooruitbetaling, en

                Klant heeft na ontvangst van een herinnerings e-mail met de factuur, na 2 (twee) weken nog niet aan

                zijn betalingsverplichting voldaan, zullen door Stof tot verven € 7.00 administratiekosten in rekening

                worden gebracht. Mocht Klant na nogmaals 2 (twee) weken niet aan de betalingsverplichting voldaan

                hebben zal er door Stof tot verven een incasso opdracht worden verstrekt voor het invorderen van het

                factuurbedrag inclusief de administratiekosten. De kosten welke hieruit voort vloeien zijn in zijn totaal

                voor rekening van Klant.

 

4.5          Inwisselen van een kadobon kan alleen voor producten. De waarde kan dus niet worden gebruikt voor

               betaling van de verzendkosten. Op kadobonnen zal nimmer restitutie kunnen plaatsvinden van niet

               volledig besteed bedrag. De originele kadobonnen moeten ten allen tijde worden opgestuurd of

               ingewisseld tijdens beurzen of evenementen. Alleen dan kan het bedrag worden ingewisseld voor

           producten.

 

Artikel 5      Leveringstermijn

 

5.1         De leveringstermijn zoals vermeld op de Website en alsmede in de bevestigings e-mails zijn indicatief.

 

5.2         Stof tot verven zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijn te behalen.

 

5.3         Indien en voor zover Stof tot verven niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan

             leveren heeft de Klant het recht, nadat Stof tot verven heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de

             hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. In geval van annulering

             is artikel 3.3 dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6      Herroepingrecht

 

6.1       De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf

           van redenen terug te sturen naar Stof tot verven mits:

 

  1. gezien de aard van de Zaken, deze in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet zijn gebruikt;
  2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden door Stof tot verven niet in ontvangst genomen;
  3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant wordt aanvaard- totdat Stof tot verven het pakket in ontvangst heeft genomen.

 

6.2        De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen

            reeds betaald is, exclusief de verzendkosten. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7      Reclameren

 

7.1         Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de

             Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Stof tot verven al waarna Klant is gerechtigd de Zaken

             terug te sturen naar Stof tot verven, mits:

 

  1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Stof tot verven binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken:
  2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Stof tot verven:
  3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Stof tot verven het in ontvangst heeft     genomen.

 

7.2          Indien na onderzoek van Stof tot verven blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de

              Overeenkomst zal Stof tot verven met Klant in overleg treden.

 

7.3          Indien na onderzoek van Stof tot verven inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet

              voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar.

              Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

  1. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak niet duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
  2. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatset zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

 

7.4           Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de

               Overeenkomst overeengekomen prijs.

 

7.5           Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat

               artikel verleent. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel

               veronderstelt.

 

Artikel 8      Verwerking persoonsgegevens

 

8.1            Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

  1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
  2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Stof tot verven.

 

8.2             Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klant (zoals bijvoorbeeld, doch

                 niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaand lid onder 2 bedoeld, wordt

                 aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze

                 toestemming door de Klant is verleend zal Stof tot verven deze uitingen sturen.

 

8.3            De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze

                gegevens desgewenst door Stof tot verven aan te passen bij onjuistheden of te laten verwijderen.

 

Artikel 9      Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 

9.1           Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van

                toepassing.

 

9.2           Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Stof tot verven, welk

                contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden

                gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Stof tot verven zal uiterlijk

                binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 

9.3           Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen- voorleggen aan een

                daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze

                arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

 

Artikel 10    Overige bepalingen

 

10-1        Stof tot verven is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende

                Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen

                voorwaarden worden nagekomen.

 

10-2        Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Stof tot verven inloggegevens zijn verstrekt,

                draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen

                beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig

                omgaan met deze gegevens.